Praktisch

Ieder schooljaar verschijnt de schoolgids. In deze wettelijk verplichte gids zijn de doelstellingen en de uitgangspunten van de school, het schoolklimaat, de organisatie van het onderwijs en de afspraken opgenomen. Naast de planning van het schooljaar zijn in de schoolgids de samenstelling van het personeel, de medezeggenschapsraad, de schooltijden, de schoolvakanties opgenomen. Ook de ouderbijdragen, bijzondere gebeurtenissen en schoolactiviteiten en de belangrijkste data en adressen staan hierin vermeld. De school vindt het van groot belang u als ouders goed te informeren over lopende en komende zaken op school.  

Regelmatig ontvangt u via de communicatieapp Parro nieuws uit de groep. Eens per maand ontvangt u per mail een nieuwsbrief vanuit de directeur. Als nieuwe ouder krijgt u een mail met een inlogcode voor Parro. De mededelingen die in de nieuwsbrief staan zijn belangrijk en wij gaan er dan ook vanuit dat u kennisneemt van deze nieuwsbrief. 

Op social media zijn we te vinden op Instagram