Ouders

Op Montessorischool Capelle is ons uitgangspunt dat wanneer er een goede samenwerking ontstaat tussen ouders en school, dit de kans vergroot dat kinderen zich beter ontwikkelen en ontplooien. Goede contacten tussen school, ouders en kinderen werken door in de kwaliteit van een school en komen de leerprestaties én de maatschappelijke ontwikkeling van de kinderen ten goede. Bovenstaande visie kan het beste tot ontwikkeling komen vanuit de “gouden driehoek”: ouders, school en kind. 

Educatief partnerschap 

Om te komen tot een multifunctionele school zijn ouders een belangrijke schakel. Niet alleen ligt de keuze voor een school bij de ouders, zij dragen ook bij aan de inhoud van de multifunctionele school. De school en de ouders hebben een gezamenlijk belang: namelijk optimale omstandigheden creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. 

Specifiek zijn er drie domeinen waarop het educatief partnerschap op richt: een pedagogisch, een organisatorisch en een democratisch terrein. 

Om de drempel tussen school en thuis weg te halen proberen we als school laagdrempelig te zijn voor ouders. Leerkrachten zijn zich ervan bewust dat het contact hebben met ouders erg belangrijk is. Getracht wordt om op zoveel mogelijk momenten informele contacten te hebben met ouders. Op het moment dat de school begint en de deuren opengaan hebben we een inlooptijd van 10 minuten. Twee keer per week worden alle ouders uitgenodigd om met hun kind mee te lopen naar de klas. Ook zal twee keer per week de leerkracht na schooltijd meelopen naar het plein om zo de informele contacten vorm te geven. 

De directie staat regelmatig bij de start van de schooldag bij de deur en de intern begeleider staat op een zichtbare plek in het gebouw en zijn op die manier gemakkelijk aanspreekbaar. 

De school verwacht van ouders dat zij:  

  • De opvoedingsidealen van Maria Montessori onderschrijven. 
  • Vertrouwen hebben in het eigen kunnen van het kind.  
  • De moed hebben objectief naar hun eigen kind te kijken.  
  • Respectvol en liefdevol zijn voor hun kind. 
  • Het kind verder helpen op weg naar zelfstandigheid.  
  • Een goed respectvol contact hebben met de leerkracht.  
  • Vertrouwen hebben in de school. 
  • Zich loyaal opstellen ten opzichte van de school. 
  • Het kind laat deelnemen aan alle activiteiten die de school organiseert.