Medezeggenschapsraad (MR)                                                                                                             

De Medezeggenschapsraad van de Montessorischool Capelle bestaat uit 4 leden voor de oudergeleding en 4 leden voor de personeelsgeleding.

Oudergeleding: 
Patricia Cortijo Concha, Martijn Sander, Nelida Sanches van den Bossen en Leonie Hartman
Personeelsgeleding: 
Désirée Vermeeren, Angelina Kalkman, Bart van Goeverden.

De MR kan gevraagd en ongevraagd advies c.q. instemming geven over onderwerpen die in het RVKO reglement zijn vastgelegd.

Er wordt minimaal zes maal per jaar vergaderd, maar indien nodig wordt er een extra vergadering uitgeschreven. De voorzitter leidt de vergaderin­gen. De secretaris zorgt in overleg met de voorzit­ter en zo nodig de directie voor het opstellen van een agenda en ver­zorgt de notulen en de post. Een directielid woont de vergaderingen ter advisering bij.

De notulen worden overigens pas openbaar gemaakt, nadat deze goedgekeurd zijn in de eerstvolgende MR-vergadering. Zo kan het dus gebeuren dat bepaalde zaken achterhaald zijn, doordat er in de tussenliggende periode zaken zijn veranderd.

 

MR-leden worden voor vier jaar gekozen. De voorzitter en de secretaris dragen zorg voor de verkiezingen volgens de voor­schriften in het MR-reglement.

 

De ouderbij­dragen worden onder regie van de MR beheerd. De in- en uitgaven worden ieder jaar gecontroleerd door een kascontrolecommissie.

U kunt de MR mailen op mrmontessorischoolcapelle@gmail.com